Skip to content
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.

Opzet & procedure

De Dutch Masters Hall of Fame is een initiatief van het Holland Masters Zwemmen, maar staat open voor de andere disciplines Schoonspringen, Synchroonzwemmen en Waterpolo.
De nominaties worden vanuit de Taakgroep Masters Zwemmen gedaan, aangevuld met nominaties uit de Nederlandse Masters wereld. Na een voorselectie o.b.v. van een puntensysteem neemt de jury de een uiteindelijke beslissing.

Categorieën

Er zijn 2 categorieën:
• Persoonlijke sportieve prestaties
• Organisatorische verdiensten

Puntensysteem

Selectie geschiedt op basis van een puntensysteem.
Voor elke vermelding in een aantal vaste bronnen zijn punten te verdienen die afhankelijk zijn van de hoogte van de prestatie. Extra punten zijn er voor bijzondere prestaties zoals medailles en records.
Daarnaast kan de jury punten toekennen voor bijzondere prestaties, verdiensten en pionierswerk. Dit wordt daarna als zodanig in het model opgenomen.

Nominaties

Nominaties dienen te zijn voorzien van een (pas)foto en motivatie voor de betreffende categorie met een overzicht van prestaties en verdiensten.
Tevens dient iedere nominatie te worden voorzien van een motivatie op het gebied van de Mastersgedachte: Fitness, Friendship and Understanding.

Jury

De jury bestaat uit leden van de Taakgroep Masters Zwemmen en eventueel ook de leden van de Hall of Fame. Jaarlijks zal een juryvergadering worden gehouden waarbij een voorselectie wordt gemaakt, waarover alle juryleden kunnen stemmen.

Bekendmaking en Publicatie

Bekendmaking zal geschieden op een evenement georganiseerd in samenwerking met de Taakgroep Masters Zwemmen.
De winnaars ontvangen een ingelijste oorkonde en een overzicht van de dan actuele DMHoF.
De DMHoF zal worden gepubliceerd op de website van de MasterSprint.

Clausule

Indien op enig moment blijkt dat een lid van de Dutch Masters Hall of Fame de Masters sport in een kwaad daglicht stelt, kan de jury na overleg besluiten deze persoon uit de Dutch Masters Hall of Fame te verwijderen.

Vervolgacties

Vanaf 2008 zullen jaarlijks maximaal drie vermeldingen worden toegevoegd op basis van nominaties uit de Nederlandse Masters wereld.
Het archief met gebruikte bronnen zal de komende jaren worden uitgebreid. Daarnaast zal na iedere versie een evaluatie worden gedaan van het huidige reglement en model.

Back To Top