Skip to content
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.

Eén van de taken die de Taakgroep Masters Zwemmen (TgMZ) op zich neemt is de coördinatie van de Open Nederlandse Masters Kampioenschappen (ONMK). Zij doet dit vanuit het streven van de KNZB om tweemaal per jaar (25 en 50 meter baan) alle goedgekeurde zwemnummers in een juiste ambiance aan te bieden aan de Masters. Met als uitgangspunt dat in lijn van de visie en doelstellingen van de KNZB wordt gehandeld; in het belang van de deelnemers.

Sollicitatieprocedure

Vanuit jarenlange ervaring van alle voorgaande edities biedt de TgMZ verenigingen ondersteuning bij de organisatie van het ONMK. Twee personen vanuit de TgMZ hebben dit in zijn/haar portefeuille en stemmen af met het bondsbureau, scheidsrechter, jurysecretariaat en de organiserende vereniging. Vanuit de KNZB wordt jaarlijks een sollicitatieprocedure voor alle NK’s opgestart waarbij een vereniging zijn sollicitatie kenbaar kan maken. Door de Taakgroep Masters wordt een inschatting gemaakt van de haalbaarheid en adviseert het bondsbureau hierover. Volgens de sollicitatieprocedure via de KNZB zoals boven beschreven kan elke vereniging die o.a. een wedstrijdbad van ten minste 8 banen, de mogelijkheid tot in- en uitzwemmen, elektronische tijdwaarneming met scorebord en voldoende ruimte voor het verwachte aantal deelnemers heeft een ONMK organiseren.

Financieel risico

Het financiële risico wordt gedragen door de organiserende vereniging. Hierbij wordt uitgegaan van een basis begroting, gebaseerd op een minimum aantal starts. Voorafgaand aan het evenement wordt door de TgMZ en de organiserende vereniging een sluitende en taakstellende begroting vastgesteld. Zij ziet er op toe dat de begroting wordt nageleefd. Met de uitgangspunten dat deze quitte moet zijn bij minimale deelname en vooraf vastgesteld tarief startgelden en dat overige inkomsten die de organiserende vereniging weet te genereren (uit bijvoorbeeld horecaverkoop, sponsoring of subsidie) direct voor de vereniging zijn en buiten de begroting vallen. De facturatie van de verschuldigde inschrijfgelden wordt voorafgaand aan het toernooi geïnd en niet meer, zoals tot een aantal jaren geleden, achteraf via het depot.

Rol van de TgMZ

Voorafgaand en gedurende de ONMK ziet de TgMZ toe op een goed verloop van de wedstrijd. Dat betekent dat zij de publicaties organiseert, informatie coördineert, vragen beantwoordt, in geval van calamiteiten in actie komt en de schakel is tussen de scheidsrechter, de organisatie, de zwemmers en externen.

Afdracht TgMZ

Sinds 2020 heeft de Taakgroep Masters in overleg met de KNZB afgesproken dat er vanuit de startgelden een afdracht wordt gegeven aan de TgMZ. Deze afdracht wordt alleen geïnd op het moment dat de vereniging een positief resultaat behaald op basis van de vastgestelde begroting. De afdracht wordt door de TgMZ gebruikt om de continuïteit en ontwikkeling van het masterszwemmen in het algemeen en de ONMK in het bijzonder te stimuleren. Denk hierbij aan de ontwikkeling en inzet van editie overstijgende activiteiten als een livestream, aankleding van de ONMK die we voor meerdere ONMK-locaties kunnen (her)gebruiken. Maar ook aan nivellering van kosten welke locatie afhankelijk zijn.

Evaluatie

Na afloop van ieder toernooi kijken we als Taakgroep altijd terug wat er goed ging, maar ook wat beter kan. Daarbij is er ook een evaluatie richting de organiserende vereniging.

Meer informatie?

Heb je vragen of wil je een nadere toelichting? Schroom dan niet en spreek een van de TgMZ leden aan. Voor vragen over het ONMK zijn dit Kees-Jan van Overbeeke en Annet Kootstra.

Foto

Bovenstaande foto is genomen tijdens de ONMK 2016 kb te Papendrecht.
V.l.n.r.. Annet Kootstra (TgMZ lid), Margriet Grove (TgMZ lid), Harold Matla (adviseur), Lidia van Bon (adviseur) & Loekie van Huissteden (TgMZ lid)
Niet op de foto Laura Badoux en Kees-Jan van Overbeeke, beiden TgMZ lid

Back To Top