Ga naar hoofdinhoud
MasterSprint.nl - de website voor alles wat met Masterszwemmen te maken heeft.

Beste Masterssecretariaten,

Door de vele inschrijvingen voor het ONMK kunnen niet alle starts verwerkt worden binnen een acceptabele tijdsduur. We zijn daarom genoodzaakt de limiteringsprocedure in werking te stellen zoals in de wedstrijdbepalingen staat omschreven. We verzoeken u vriendelijk om dit bericht met uw deelnemende masters te delen.

In het programma zal tijdens sessie 1 (donderdagmiddag) de 15 minuten pauze worden vervangen door 2x 10 minuten (tijdstip pauzes bekend bij publiceren van de startlijsten).

De begin- en aanvangstijden zoals in het programma is genoemd zal zoveel mogelijk worden gevolgd, behalve sessie 5 op zaterdagmiddag. Deze sessie zal een half uur later starten, dus om 13 uur en duurt tot (ongeveer) 18.30 uur. Op overige dagen zijn er geen wijzigen. Zie hiervoor ook het tijdsschema in de definitieve startlijsten.

De lijst met afgewezen starts is op www.mastersprint.nl/live gepubliceerd. Daarin zal ook de actuele stand van zaken met betrekking tot de reservelijst worden weergegeven.

De deelnemers van de afgewezen starts staan automatisch op de reservelijst tenzij zij aangeven hiervan af te zien.

Dus, alleen wanneer een deelnemer NIET van zijn reserveplaats gebruik wil maken dan zal dit  via het secretariaat per e-mail kenbaar gemaakt moeten worden via mastersinschrijvingen@knzb.nl

Gebruik hierbij het onderwerp: “Afmelden reserveplaats deelnemer ONMK2023kb + de naam van uw vereniging”. Dit kan via het inschrijfadres tot uiterlijk vrijdag 10 februari 2023, 20:00 uur met de volgende gegevens:

Vereniging, naam, programma nummer, afstand en slag.

De reservelijst geeft recht op plaatsing in het wedstrijdprogramma in geval van afmelding van een geplaatste deelnemer. Plaatsing gaat op volgorde van punten en tot het moment van aanmaken startlijsten:

  • Indeling startlijst donderdag sessie 1, woensdag 15/2 16.30 uur
  • Indeling startlijsten vrijdag sessie 2 en 3, donderdag 16/2 16.30 uur
  • Indeling startlijsten zaterdag sessie 4 en 5, vrijdag 17/2 16.30 uur
  • Indeling startlijsten zondag sessie 6 en 7, zaterdag 18/2 16.30 uur

Probeert u onverhoopte ziek/afmeldingen voor die tijd te doen, dan kunnen wij een reserve deelnemer plaatsen. Na het aanmaken startlijsten plaatsen wij geen reserve deelnemers meer.

Startgelden

Reserve deelnemers zijn geen startgeld meer verschuldigd over de reserveplaats, ook niet indien zij wel geplaatst worden. Bevestigde reserve deelnemers die geplaatst worden, hebben dezelfde plichten als normaal, dus niet aan de start verschijnen zonder afmelden zal conform de bepalingen gesanctioneerd worden.

Facturering

De verschuldigde startgelden, bestelde startlijsten en mastersbuffetten worden gefactureerd aan de betreffende Nederlandse vereniging door het bondsbureau van de KNZB via zwembond.nl emailadres van uw vereniging in Afas Outsite.

Overige kosten als eventuele heffingen worden gefactureerd na de ONMK.
LET OP gewijzigde betalingsprocedure: informeer uw verenigingspenningmeester hierover zodat dat de factuur op tijd wordt betaald. De sluiting van betaling is woensdag 8 februari 2023 (23:59 uur). Indien na deze datum het verschuldigd bedrag niet is ontvangen kan de betreffende vereniging uit de inschrijving worden verwijderd.

Voor alle updates kijk op:

Live Timing website www.mastersprint.nl/live  met de actuele reservelijst

Alle informatie op www.mastersprint.nl/onmk2023kb

Met vriendelijke groet,
Kees-Jan van Overbeeke 0543-533717 Whatsapp masters@knzb.nl
Annet Kootstra
Taakgroep Masters Zwemmen KNZB

Deze tekst is via de email naar alle inschrijvers gestuurd op zondagavond 29 januari 2023 om 23:14uur

Back To Top